Privacy Policy

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Tekstopdracht.nl geleverde producten en diensten.

Tekstopdracht.nl, gevestigd te Vlaardingen, Dr. Wiardi Beckmansingel 91, 3132 CN,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekstopdracht.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Tekstopdracht.nl van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Tekstopdracht.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Paypaladres

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een gebruik wilt maken van de diensten van Tekstopdracht.nl, dan willen wij u zo goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen of doorgeven van notificaties.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om betalingen te verrichten.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Tekstopdracht.nl gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Tekstopdracht.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren?

Tekstopdracht.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden?
Tekstopsracht.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Tekstopdracht.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gegevens aanpassen doet u zelf vanuit uw account op Tekstopdracht.nl. Voor het verwijderen van uw account kunt u mailen naar info@tekstopdracht.nl.

Beveiliging

Tekstopdracht.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Tekstopdracht.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Tekstopdracht.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Tekstopdracht.nl  gebruik maakt van de diensten van derden, zal Tekstopdracht.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Tekstopdracht.nl u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@tekstopdracht.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@tekstopdracht.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15-05-2018.